ක්ෂණික ඇමතුම් : 0777 - 77-10-64

භාණ්ඩ ඇණවුම් කිරීම

සුරක්ෂිත ආහාර ඔබේ නිවසට ම

සුරක්ෂිත ආහාර ඔබේ නිවසට ම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඔබේ නිවසට ම ඔබ ඇණවුම් කරන ආහාර නොමිළේ ගෙන්වා ගත හැකි ය.

ඇණවුම් කිරීම සඳහා ඔබේ පෞද්ගලික මාර්ගගත ගිණුම වෙත යාමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න.

Log in MyAccount

ගිණුමක් සකසා නොමැති නම් සාමාජික අංකයක් ලබාගැනීමට සහ ලියාපදිංචි වීමට මෙතැනින් යන්න.

Create MyAccount

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *