ක්ෂණික ඇමතුම් : 0777 - 77-10-64

ආයුබෝවන්

හෙළයා සමාජ සංවර්ධන පදනම වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ආහාර සුරක්ෂිතතාවෙන් යුතු සවිමත් හෙළ ජනසමාජයක් කරා එක්ව නැගී සිටීමේ අරමුණින් යුතුව ස්ථාපිත හෙළයා සමාජ සංවර්ධන පදනමෙහි සාමාජිකත්වය ලබාගනිමින් මෙම මව් පොළොවෙහි සුජාතයන් ලෙස අපගේ නිවහල් අභීත හෙළයා සොයා යාමට හා එක්ව ආහාර ත්‍රස්තවාදයෙන් මිදීමට ඔබත් එක්වන්න.

සාමාජිකත්වය ලබාගැනීම සඳහා මෙතැනින් යන්න

සාමාජික අයදුම්පත්‍රය සහ මාර්ගගත ගිණුම සැකසීම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *